like

/ˈlaɪk/

 • Tính từ
 • giống, giống nhau, như nhau, tương tự, cùng loại
  1. as like as two peas: giống nhau như hai giọt nước
  2. what's he like?: anh ta là người như thế nào? anh ta là hạng người như thế nào?
 • thực đúng, đúng như mong đợi
  1. it's like a Vietnamese to thirst for learning: hiếu học thực đúng đặc tính người Việt Nam
  2. this poetry is something like: thơ này mới thật là thơ
 • thích, sãn sàng, sãn lòng, vui lòng
  1. not to feel like going out today: cảm thấy không thích đi chơi hôm nay
 • có vẻ như
  1. it looks like rain: có vẻ như trời muốn mưa
 • gần, khoảng độ
  1. something like 100d: khoảng độ 100 đồng
 • like father like son
  1. cha nào con nấy
 • like master like man
  1. thầy nào tớ nấy
 • Giới Từ
 • như
  1. don't talk like that: đừng nói như vậy
  2. like mad: như điên, điên cuồng
 • like a shot
  1. không ngần ngại, sãn lòng; bất chấp hậu quả
 • sure like rain
  1. chắc như đinh đóng cột
 • Trạng Từ
 • like very; like enough rất có thể
 • (thông tục) thay cho as như
  1. I cannot do it like you do: tôi không thể làm cái đó như anh làm
 • Danh Từ
 • người thuộc loại như; vật thuộc loại như
  1. did not ever see the like of it?: có bao giờ anh trông thấy cái giống như cái đó không?
  2. music, painting and the like: âm nhạc, hội hoạ và những môn thuộc loại đó
  3. the likes of me: (thông tục) những kẻ hèn như tôi
  4. the likes of you: (thông tục) những bậc cao sang như anh
 • like cures like
  1. lấy độc trị độc
 • to return like for like
  1. lấy ơn trả ơn, lấy oán trả oán
 • cái thích
  1. likes and dislikes: những cái thích và những cái không thích
 • Động từ
 • thích ưa, chuộng, yêu
  1. do you like fish?: anh có thích cá không?
  2. I like his cheek: (mỉa mai) tôi mới thích thái độ láo xược của hắn làm sao
 • (would like, should like) muốn, ước mong
  1. I should like a cup of tea: tôi muốn có một tách chè
  2. parents like their children to be successful in file: bố mẹ muốn cho con cái thành công ở đời
  3. I'd like to know (see): thử cho tôi biết (xem) nào!
 • thích hợp, hợp với (thể trạng, sức khoẻ...)
  1. wine does not like me: rượu vang không hợp với thể trạng của tôi, tôi không chịu đựng được rượu vang
 • thích, muốn
  1. you may do as you like: anh có thể làm theo như ý thích

Những từ liên quan với LIKE

comparable, close, love, please, corresponding, alike, appreciate, related, prefer, cognate, admire