linguistics

/lɪŋˈgwɪstɪks/

  • Tính từ
  • (thuộc) ngôn ngữ học
  • Danh Từ
  • ngôn ngữ học

Những từ liên quan với LINGUISTICS