Lionhearted | Nghĩa của từ lionhearted trong tiếng Anh

/ˈlajənˌhɑɚtəd/

  • Tính từ
  • dũng mãnh, dũng cảm

Những từ liên quan với LIONHEARTED

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày