lisp

/ˈlɪsp/

  • Danh Từ
  • sự nói nhịu
  • tiếng xào xạc (lá); tiếng rì rào (sóng)
  • Động từ
  • nói ngọng

Những từ liên quan với LISP