loggerheads

/ˈlɑːgɚˌhɛdz/

 • Danh Từ
 • người ngu xuẩn, người ngu đần
 • (động vật học) rùa caretta
 • dụng cụ làm chảy nhựa đường
 • to be at loggerhead with
  1. cãi nhau với, bất hoà với
 • to set at loggerhead
  1. (xem) set
 • to come (fall, go) to loggerhead
  1. cãi nhau, bất hoà

Những từ liên quan với LOGGERHEADS