long

/ˈlɑːŋ/

 • Tính từ
 • dài (không gian, thời gian); xa, lâu
  1. a long journey: một cuộc hành trình dài
  2. to live a long life: sống lâu
 • kéo dài
  1. a one-month long leave: thời gian nghỉ phép (kéo dài) một tháng
 • cao; nhiều, đáng kể
  1. a long price: giá cao
  2. for long years: trong nhiều năm
  3. a long family: gia đình đông con
 • dài dòng, chán
  1. what a long speech!: bài nói sao mà dài dòng thế!
 • quá, hơn
  1. a long hundred: (thương nghiệp) một trăm hai mươi
 • chậm, chậm trễ, lâu
  1. don't be long: đừng chậm nhé
 • to bid a farewell
  1. tạm biệt trong một thời gian dài
 • to draw the long bow
  1. (xem) bow
 • to have a long arm
  1. mạnh cánh có thế lực
 • to have a long face
  1. mặt dài ra, chán nản, buồn xỉu
 • to have a long head
  1. linh lợi; láu lỉnh; nhìn xa thấy rộng
 • to have a long tongue
  1. hay nói nhiều
 • to have a long wind
  1. trường hơi, có thể chạy lâu mà không nghỉ; có thể nói mãi mà không mệt
 • to make a long arm
  1. với tay ai (để lấy cái gì)
 • to make a long nose
  1. vẫy mũi chế giễu
 • to take long views
  1. biết nhìn xa nghĩ rộng; nhìn thấu được vấn đề
 • in the long run
  1. sau cùng, sau rốt, kết quả là, rốt cuộc
 • of long standing
  1. có từ lâu đời
 • one's long home
  1. (xem) home
 • Danh Từ
 • thời gian lâu
  1. before long: không bao lâu, chẳng bao lâu
  2. it is long since I heard of him: đã từ lâu tôi không được tin gì của anh ta
 • (thông tục) vụ nghỉ hè
 • the long and the short of it
  1. tóm lại; tất cả vấn đề thâu tóm lại, nói gọn lại
 • Trạng Từ
 • lâu, trong một thời gian dài
  1. you can stay here as long as you like: anh có thể ở lại đây bao lâu tuỳ theo ý thích
 • suốt trong cả một khoảng thời gian dài
  1. all day long: suốt ngày
  2. all one's life long: suốt đời mình
 • (+ ago, after, before, since) lâu, đã lâu, từ lâu
  1. that happened long ago: việc đó xảy ra đã từ lâu
  2. I knew him long before I knew: tôi biết nó từ lâu trước khi biết anh
 • so long!
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tạm biệt!
 • so long as
  1. as long asmiễn là, chỉ cần, với điều kiện là
  2. miễn là, chỉ cần, với điều kiện là
  3. chừng nào mà
  4. to be long(+ động tính từ hiện tại) mãi mới
  5. (+ động tính từ hiện tại) mãi mới
  6. to be long finding something: mãi mới tìm ra cái gì
 • as long as
  1. miễn là, chỉ cần, với điều kiện là
 • chừng nào mà
 • to be long
  1. (+ động tính từ hiện tại) mãi mới
 • nóng lòng, mong mỏi, ước mong, ao ước
  1. I long to see him: tôi nóng lòng được gặp nó
  2. I long for you letter: tôi mong mỏi thư anh
 • Động từ
 • nóng lòng, mong mỏi, ước mong, ao ước
  1. I long to see him: tôi nóng lòng được gặp nó
  2. I long for you letter: tôi mong mỏi thư anh

Những từ liên quan với LONG

stretch, protracted, late, running, deep, lasting, high, slow, lengthy, prolonged