Loudspeaker | Nghĩa của từ loudspeaker trong tiếng Anh

/ˈlaʊdˌspiːkɚ/

  • Danh Từ
  • (radio) loa phóng thanh ((cũng) speaker)

Những từ liên quan với LOUDSPEAKER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày