Lunch | Nghĩa của từ lunch trong tiếng Anh

/ˈlʌntʃ/

  • Danh Từ
  • bữa ăn trưa
  • bữa ăn nhẹ trước cơm trưa
  • Động từ
  • dọn bữa ăn trưa cho
  • dự bữa ăn trưa

Những từ liên quan với LUNCH

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày