Magnate | Nghĩa của từ magnate trong tiếng Anh

/ˈmægˌneɪt/

  • Danh Từ
  • người có quyền thế lớn
  • trùm tư bản
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày