malawi

/məˈlɑːwi/

  • Danh Từ
  • người Malauy (ở Đông Nam Phi châu)

Những từ liên quan với MALAWI