marrow

/ˈmeroʊ/

 • Danh Từ
 • (tiếng địa phương) bạn nối khố
 • bạn trăm năm
 • hình ảnh giống như hệt
 • tuỷ
  1. to be frozen to the marrow: rét buốt đến tận tuỷ, rét thấu xương
 • (nghĩa bóng) phần chính, phần cốt tuỷ
  1. the pith and marrow of a statement: phần chính của bản tuyên bố
 • (nghĩa bóng) sức mạnh; lực; nghị lực
 • (thực vật học) bí ngô ((cũng) vegetable marrow)

Những từ liên quan với MARROW

pith, bottom, cream, quintessence, gist, soul, stuff, kernel