may i speak to mrs smith please

 • May I speak to Mrs. Smith please?
 • Tôi có thể nói với bà Smith không, xin vui lòng?
 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.
 • May I speak to someone in charge of marketing?
 • Tôi có thể nói chuyện với người chịu trách nhiệm về thị trường tiêu thụ không?
 • This is Mrs
 • Đây là bà Smith
 • Is Mr. Smith an American?
 • Ông Smith có phải là người Mỹ không?
 • Is this Mr. Smith?
 • Có phải ông Smith không?
 • My name is John Smith
 • Tên tôi là John Smith
 • May I have your name, please?
 • Tôi có thể biết tên ông được không?
 • May I have your passport and arrival card, please
 • Vui lòng cho tôi xem hộ chiếu và thẻ nhập cảnh của bạn được không?
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • Please speak more slowly
 • Làm ơn nói chậm hơn
 • Please speak slower
 • Làm ơn nói chậm hơn
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
 • May I have a money order?
 • Cho tôi 1 phiếu gửi tiền
 • May I try it?
 • Tôi có thể thử không?
 • May I leave the message?
 • Tôi có thể để lại tin nhắn không?
 • Ms.Green, may I talk to you for a minute?
 • Cô Green, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?
 • Good morning. May I introduce myself? My name’s Peter King and I’m new here.
 • Chào buổi sáng. Tôi có thể tự giới thiệu một chút không? Tên tôi là Peter King và tôi là

Những từ liên quan với MAY I SPEAK TO MRS SMITH PLEASE

speak