Mayfly | Nghĩa của từ mayfly trong tiếng Anh

/ˈmeɪˌflaɪ/

  • Danh Từ
  • (động vật học) con phù du

Những từ liên quan với MAYFLY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày