mesa

/ˈmeɪsə/

  • Danh Từ
  • (địa lý,ddịa chất) núi mặt bàn

Những từ liên quan với MESA

upland, tableland, plain, butte, elevation, highland