Metalwork | Nghĩa của từ metalwork trong tiếng Anh

/ˈmɛtl̟ˌwɚk/

  • Danh Từ
  • tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại

Những từ liên quan với METALWORK

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày