Mid | Nghĩa của từ mid trong tiếng Anh

/ˈmɪd/

  • Tính từ
  • giữa
    1. from mid June to mid August: từ giữa tháng sáu đến giữa tháng tám
  • Danh Từ
  • (thơ ca) (như) amid

Những từ liên quan với MID

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày