Militia | Nghĩa của từ militia trong tiếng Anh

/məˈlɪʃə/

  • Danh Từ
  • dân quân

Những từ liên quan với MILITIA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày