Momentous | Nghĩa của từ momentous trong tiếng Anh

/moʊˈmɛntəs/

  • Tính từ
  • quan trong, trọng yếu
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày