much

/ˈmʌtʃ/

 • Tính từ
 • nhiều, lắm
  1. much water: nhiều nước
  2. much time: nhiều thì giờ
  3. there is so much pleasure in reading: đọc sách rất thú vị
 • to be too much for
  1. không địch nổi (người nào về sức mạnh)
 • Trạng Từ
 • nhiều, lắm
  1. I found him much altered: tôi thấy hắn thay đổi nhiều
 • hầu như
  1. much of a size: hầu như cùng một cỡ
 • much the same
  1. như nhau, chẳng khác gì nhau
 • twice (three times...) as much
  1. bằng hai (ba...) chừng nầy, gấp hai (ba...) thế
 • not so much as
  1. ngay cả đến... cũng không
 • Danh Từ
 • nhiều lắm, phần nhiều, phần lớn
  1. much of what your say is true: phần lớn những điều anh nói là đúng sự thật
 • to make much of
  1. lợi dụng nhiều được
 • coi trọng
 • to think much of
  1. coi trọng, đánh giá cao
 • to be not much of a musician
  1. là một nhạc sĩ chẳng có tài gì lắm
 • that much
  1. chừng ấy, chừng nấy
 • this much
  1. chừng này

Những từ liên quan với MUCH

great, indeed, often, enough, full, regularly, scads, breadth