my birthday is august 27th

  • My birthday is August 27th
  • Sinh nhật của tôi là 27 tháng 8
  • It's August 25th
  • Hôm nay là 25 tháng 8
  • Happy Birthday
  • Chúc mừng sinh nhật
  • When is your birthday?
  • Sinh nhật bạn khi nào?

Những từ liên quan với MY BIRTHDAY IS AUGUST 27TH