my car isnt working

 • My car isn't working
 • Xe tôi không chạy
 • My car was hit by another car
 • Xe tôi bị xe khác đụng
 • That car is similar to my car
 • Chiếc xe đó giống xe của tôi
 • Are you working today?
 • Hôm nay bạn có làm việc không?
 • Are you working Tomorrow?
 • Ngày mai bạn có làm việc không?
 • He's very hard working
 • Anh ta rất chăm chỉ
 • Thank you. I’m delighted to be working here, Ms.Buchwald.
 • Cảm ơn, tôi rất vui được làm việc ở đây, cô Buchwald.
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • He has a nice car
 • Anh ta có một chiếc xe đẹp
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I'd like to rent a car
 • Tôi muốn thuê xe hơi
 • It takes 2 hours by car
 • Mất 2 tiếng đi bằng xe
 • Start the car
 • Nổ máy xe
 • That car over there is mine
 • Chiếc xe ở đằng kia là xe của tôi
 • The car is fixed
 • Xe đã sửa xong
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • What color is that car?
 • Xe đó màu gì?
 • Where can I rent a car?
 • Tôi có thể thuê xe hơi ở đâu?
 • Will you put this in the car for me?
 • Làm ơn đặt cái này vào trong xe giúp tôi

Những từ liên quan với MY CAR ISNT WORKING