my car was hit by another car

 • My car was hit by another car
 • Xe tôi bị xe khác đụng
 • Hit it off.
 • Tâm đầu ý hợp
 • Hit or miss.
 • Được chăng hay chớ
 • That car is similar to my car
 • Chiếc xe đó giống xe của tôi
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • I need another key
 • Tôi cần một cái chìa khóa khác
 • One way or another
 • Không bằng cách này thì bằng cách khác
 • One thing lead to another
 • Hết chuyện này đến chuyện khác
 • Can I change another one if it’s not suitable for me?
 • Tôi có thể đổi cái khác nếu cái này không phù hợp với tôi được không?
 • I’m afraid he is on another line. Would you mind holding?
 • Tôi e rằng ông ấy đang trả lời một cuộc gọi khác. Ông vui lòng chờ máy được không?
 • I think we’d better leave that for another meeting.
 • Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.
 • I’m sorry, but I have another appointment.
 • Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác.
 • Please show me another color
 • Làm ơn đưa cho tôi một màu khác.
 • He has a nice car
 • Anh ta có một chiếc xe đẹp
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I'd like to rent a car
 • Tôi muốn thuê xe hơi
 • It takes 2 hours by car
 • Mất 2 tiếng đi bằng xe
 • My car isn't working
 • Xe tôi không chạy
 • Start the car
 • Nổ máy xe

Những từ liên quan với MY CAR WAS HIT BY ANOTHER CAR

my