my cell phone doesnt work

 • My cell phone doesn't work
 • Điện thoại di động của tôi bị hỏng
 • My cell phone doesn't have good reception
 • Điện thoại di động của tôi không nhận tín hiệu tốt
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • I'd like to buy a phone card please
 • Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại
 • I'd like to make a phone call
 • Tôi muốn gọi điện thoại
 • What's the phone number?
 • Số điện thoại là gì?
 • How many hours a week do you work?
 • Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
 • How's work going?
 • Việc làm thế nào?
 • I get off of work at 6
 • Tôi xong việc lúc 6 giờ
 • This doesn't work
 • Cái này không hoạt động
 • What do you do for work?
 • Bạn làm nghề gì?
 • What do your parents do for work?
 • Bố mẹ bạn làm nghề gì?
 • What does he do for work?
 • Anh ta làm nghề gì?
 • What does your father do for work?
 • Bố bạn làm nghề gì?
 • What time do you go to work everyday?
 • Mỗi ngày bạn đi làm lúc mấy giờ?
 • What's the name of the company you work for?
 • Tên của công ty bạn làm việc là gì?
 • When do you get off work?
 • Khi nào bạn xong việc?
 • When do you start work?
 • Khi nào bạn bắt đầu làm việc?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • Where do you work?
 • Bạn làm việc ở đâu?

Những từ liên quan với MY CELL PHONE DOESNT WORK