my friend is american

 • My friend is American
 • Bạn tôi là người Mỹ
 • Can I bring my friend?
 • Tôi có thể mang theo bạn không?
 • That means friend
 • Chữ đó có nghĩa bạn bè
 • When are you going to pick up your friend?
 • Khi nào bạn đón người bạn của bạn?
 • Are you American?
 • Bạn có phải là người Mỹ không?
 • He's an American
 • Anh ta là người Mỹ
 • How do I get to the American Embassy?
 • Làm sao tôi tới tòa đại sứ Mỹ?
 • I'm American
 • Tôi là người Mỹ
 • I'm an American
 • Tôi là một người Mỹ
 • I'm not American
 • Tôi không phải người Mỹ
 • Is Mr. Smith an American?
 • Ông Smith có phải là người Mỹ không?
 • No, I'm American
 • Không, Tôi là người Mỹ
 • The cars are American
 • Những chiếc xe là xe Mỹ

Những từ liên quan với MY FRIEND IS AMERICAN