my name is john smith

 • My name is John Smith
 • Tên tôi là John Smith
 • I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.
 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • Is Mr. Smith an American?
 • Ông Smith có phải là người Mỹ không?
 • Is this Mr. Smith?
 • Có phải ông Smith không?
 • May I speak to Mrs. Smith please?
 • Tôi có thể nói với bà Smith không, xin vui lòng?
 • Amy is John's girlfriend.
 • Amy là bạn gái của John
 • Is John here?
 • John có đây không?
 • John is going on vacation tomorrow
 • Ngày mai John sẽ đi nghỉ mát
 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • John Brown. I’m in production department. I supervise quality control.
 • John Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lí chất lượng.
 • I’d like to speak to Mr. John Brown, the manager of the Export Section.
 • Tôi muốn được nói chuyện với ông John Brown, quản lý bộ phận xuất khẩu.
 • What's the name of the company you work for?
 • Tên của công ty bạn làm việc là gì?
 • What's your last name?
 • Họ của bạn là gì?
 • What's your name?
 • Tên của bạn là gì?
 • Just sign your name in it
 • Ông chỉ cần ký tên mình vào đó
 • Could you spell your name, please?
 • Ông có thể đánh vần tên mình được không?
 • How do you do? My name is Ken Tanaka. Please call me Ken.
 • Xin chào. Tôi tên Ken Tanaka. Xin hãy gọi tôi là Ken.
 • Hi there, my name is Terry. You’re new around here, huh?
 • Xin chào, tên tôi là Terry. Anh là người mới ở đây phải không?
 • What name shall I say?
 • Tôi phải xưng hô với ông như thế nào?

Những từ liên quan với MY NAME IS JOHN SMITH