my watch has been stolen

 • My watch has been stolen
 • Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • My father has been there
 • Bố tôi đã ở đó
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • He said you like to watch movies
 • Anh ta nói bạn thích xem phim
 • I like to watch TV
 • Tôi thích xem tivi
 • I lost my watch
 • Tôi bị mất đồng hồ
 • Would you like to watch TV?
 • Bạn muốn xem tivi không?
 • He has a nice car
 • Anh ta có một chiếc xe đẹp
 • Our store has a special department to handle customer complaints.
 • Cửa hàng chúng tôi có một bộ phận chuyên giải quyết những khiếu nại của khách hàng.
 • The pamphlet has the information about our after – sale service.
 • Cuốn sách nhỏ này có đầy đủ thông tin về dịch vụ hậu mãi của chúng tôi.
 • Have you been to Boston?
 • Bạn từng tới Boston chưa?
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • I haven't been there
 • Tôi đã không ở đó
 • I've been here for two days
 • Tôi đã ở đây 2 ngày
 • I've been there
 • Tôi đã ở đó

Những từ liên quan với MY WATCH HAS BEEN STOLEN