Naysayer | Nghĩa của từ naysayer trong tiếng Anh

/ˈneɪˌsejɚ/

Những từ liên quan với NAYSAYER

downer
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày