Nerve–racking | Nghĩa của từ nerve–racking trong tiếng Anh

/ˈnɚvˌrækɪŋ/

Những từ liên quan với NERVE–RACKING

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày