neuter

/ˈnuːtɚ/

 • Tính từ
 • (ngôn ngữ học) trung, (thuộc) giống trung
  1. neuter gender: giống trung
 • (ngôn ngữ học) nội động (động từ)
 • (sinh vật học) vô tính
 • (thú y học) bị thiến, bị hoạn
 • trung lập
  1. to stand neuter: đứng trung lập, giữ thái độ trung lập
 • Danh Từ
 • (ngôn ngữ học) từ trung tính (danh từ, đại từ...)
 • (ngôn ngữ học) nội động từ
 • (thực vật học) hoạ vô tính
 • (động vật học) sâu bọ vô tính; ong thợ, kiến thợ
 • (thú y học) súc vật bị thiến, súc vật bị hoạn
 • người trung lập; nước trung lập

Những từ liên quan với NEUTER

spay, sterilize, fix, castrate, mutilate