newsy

/ˈnuːzi/

  • Tính từ
  • (thông tục) lắm tin, nhiều tin
  • Danh Từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) em bé bán báo

Những từ liên quan với NEWSY