nodding

/ˈnɑːdɪŋ/

 • Danh Từ
 • cái gật đầu; sự cúi đầu (chào); sự ra hiệu, sự ra lệnh
  1. to give a nod of assent: gật đầu bằng lòng (tán thành)
  2. to answer with a nod: trả lời bằng một cái gật đầu
  3. to give someone a nod: gật đầu (cúi đầu) chào ai
  4. to have someone at one's nod: có quyền sai khiến ai; có ai dưới quyền
 • sự gà gật
 • to be gone to the land of Nod
  1. buồn ngủ díp mắt lại, ngủ gà ngủ gật
 • (từ lóng)
  1. on the nod: chịu tiền
  2. to be served on the nod: ăn chịu
 • Động từ
 • gật đầu; cúi đầu (chào); ra hiệu
  1. he nodded to show that the understood: anh ta gật đàu ra ý hiểu
  2. to nod to someone: gật đầu với ai; gật đầu chào ai
  3. to nod assent (approval); to nod "yes": gật đầu bằng lòng (tán thành, đồng ý)
  4. to nod someone to go: ra hiệu cho ai đi đi
  5. to havve a nod ding acquaintance with someone: quen biết ai sơ sơ
  6. to have a nodding acquaintance with somesubject: biết qua loa về vấn đề gì
 • nghiêng, xiên
  1. the wall nods to its fall: bức tường nghiêng đi sắp đổ
  2. colonialism nods to its fall: chủ nghĩa thực dân bước vào thời kỳ suy vong
 • đu đưa, lắc lư (chòm lá, chòm lông...)
 • gà gật
  1. ge sat nodding by the fire: hắn ngồi gà gật bên lò sưởi
 • vô ý phạm sai lầm
 • Homer sometimes nods
  1. Thánh cũng có khi lầm

Những từ liên quan với NODDING

heavy, out, sluggish, asleep, dopey, slow, listless, comatose, inactive, drowsy, soporific, hypnotic, lethargic