Nominee | Nghĩa của từ nominee trong tiếng Anh

/ˌnɑːməˈniː/

  • Danh Từ
  • người được chỉ định, người được bổ nhiệm (vào một chức vụ gì)
  • người được giới thiệu, người được đề cử (ra ứng cử)

Những từ liên quan với NOMINEE

contender, contestant
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày