Noun | Nghĩa của từ noun trong tiếng Anh

/ˈnaʊn/

  • Danh Từ
  • (ngôn ngữ học) danh t

Những từ liên quan với NOUN

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày