oak

/ˈoʊk/

 • Danh Từ
 • (thực vật học) cây sồi
 • lá sồi
 • màu lá sồi non
 • gỗ sồi
 • đồ đạc bằng gỗ sồi
 • cửa ngoài (của một loạt buồng, (thường) bằng gỗ sồi ở trường đại học Anh)
  1. to sport one's oak: đóng cửa không tiếp khách
 • (thơ ca) tàu bè bằng gỗ
 • the Oaks
  1. cuộc thi ngựa cái ba tuổi ở Ep-xơm
 • Heart of Oak
  1. đội tàu và thuỷ thủ của hải quân Anh
 • the Royal oak
  1. cây sồi nơi vua Sác-lơ II ẩn nấp khi bị truy nã ngày 6 9 1651

Những từ liên quan với OAK

arena, room, footlights, coliseum, locale, playhouse, barn, deck, auditorium, amphitheater, scene, hall