obsolescence

/ˌɑːbsəˈlɛsn̩s/

  • Danh Từ
  • sự không còn dùng nữa, tính cũ đi
  • (sinh vật học) sự teo dần

Những từ liên quan với OBSOLESCENCE