one

/ˈwʌn/

 • Tính từ
 • một
  1. room one: phòng một
  2. volume one: tập một
  3. the Vietnamese nation is one and undivided: dân tộc Việt Nam là một và thống nhất
  4. he will be one in a month: một tháng nữa thì nó sẽ lên một
 • như thế không thay đổi
  1. to remain for ever one: mâi mâi như thế, mâi mâi không thay đổi
 • all one
  1. (xem) all
 • to be made one
  1. kết hôn, lấy nhau
 • Danh Từ
 • một
  1. to come by ones and twos: đến từng một hay hai người một
  2. goods that are sold in ones: hàng hoá bán từng cái một
  3. never a one: không một ai
 • một giờ
  1. he will come at one: một giờ anh ấy sẽ đến
 • cú đấm
  1. to give someone one on the nose: đấm ai một cú vào mũi
 • the all and the one
  1. tính tống thể và tính thống nhất
 • at one
  1. đã làm lành (với ai)
 • đồng ý (với ai)
 • in the year one
  1. (xem) year
 • it's ten to one that he won't come
  1. chắc chắn là anh ta sẽ không đến
 • one by one
  1. lần lượt từng người một, từng cái một
 • one after another
  1. (xem) another
 • một người nào đó, một (người, vật...)
  1. many a one: nhiều người
  2. the dear ones: người thân thuộc
  3. the Holy One: Chúa, Thượng đế
  4. the Evil One: quỷ, quỷ sứ
 • người ta, ai
  1. it offends one in to be told one is not wanted: bị bảo là không cần thì ai mà chẳng bực

Những từ liên quan với ONE

peculiar, specific, separate, particular, special, lone, odd, single, sole, singular, different, definite, precise