oneness

/ˈwʌnnəs/

  • Danh Từ
  • tính chất duy nhất, tính chất độc nhất
  • tính chất thống nhất
  • tính chất tổng thể, tính chất hoà hợp
  • tính chất không thay đổi

Những từ liên quan với ONENESS

individuality, integrity, singularity, sameness, identity, harmony