orion

/əˈrajən/

  • Danh Từ
  • (thiên văn học) chòm sao O-ri-on
  • Orion's hound
    1. sao Thiên lang, sao Xi-ri-út

Những từ liên quan với ORION