osprey

/ˈɑːspri/

  • Danh Từ
  • (động vật học) chim ưng biển ((cũng) ossifrage)
  • lông cắm mũ

Những từ liên quan với OSPREY