overture

/ˈoʊvɚtʃɚ/

 • Danh Từ
 • sự đàm phán, sự thương lượng
 • ((thường) số nhiều) lời đề nghị
  1. to make overtures to somebody: đề nghị với ai
  2. peace overtures: đề nghi với ai
  3. peace overtures: đề nghị hoà bình
  4. overtures of friendship: sự làm thân
 • (âm nhạc) khúc mở màn

Những từ liên quan với OVERTURE

proposition, preface, advance, offer, preamble, proposal, invitation, bid, presentation, prelude, prologue