Pacemaker | Nghĩa của từ pacemaker trong tiếng Anh

/ˈpeɪsˌmeɪkɚ/

  • Danh Từ
  • người dẫn đầu
  • máy điều hoà nhịp tim

Những từ liên quan với PACEMAKER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày