padding

/ˈpædɪŋ/

  • Danh Từ
  • sự đệm, sự lót, sự độn
  • vật đệm, vật lót, vật độn
  • từ thừa nhồi nhét (đầy câu, đầy sách...)

Những từ liên quan với PADDING