Paparazzo | Nghĩa của từ paparazzo trong tiếng Anh

/ˌpɑːpəˈrɑːtsoʊ/

  • Danh Từ
  • số nhiều paparazzi
  • nhà nhiếp ảnh tự do chuyên săn tìm những người nổi tiếng để chụp ảnh, những tay săn ảnh

Những từ liên quan với PAPARAZZO

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày