paper

/ˈpeɪpɚ/

 • Danh Từ
 • giấy
  1. correspondence paper: giấy viết thượng hạng; giấy viết hạng sang
  2. ruled paper: giấy kẻ
 • (số nhiều) giấy tờ, giấy má (giấy chứng minh, hồ sơ...)
  1. to show one's papers: trình giấy tờ
 • báo
  1. daily paper: báo hằng ngày
  2. weekly paper: báo hằng tuần
  3. sporting paper: báo thể dục thể thao
 • bạc giấy ((cũng) paper money); hối phiếu
 • gói giấy, túi giấy
  1. a paper of needles: gói kim
 • (từ lóng) giấy vào cửa không mất tiền, vé mời (rạp hát...)
 • đề bài thi
 • bài luận văn, bài thuyết trình
 • to commit to paper
  1. viết, ghi vào
 • on paper
  1. trên giấy tờ, trên lý thuyết
 • paper profits
  1. lãi trên giấy tờ
 • to put pen to paper
  1. bắt đầu viết
 • Động từ
 • dán giấy lên
  1. to paper a room: dán giấy một căn buồng
 • bọc giấy, gói bằng giấy
 • cung cấp giấy
 • (từ lóng) phát vé mời không để làm đầy (rạp hát...)

Những từ liên quan với PAPER

report, daily, stationery, journal, pad, organ, script, gazette, card, dissertation, essay, cardboard, rag, disposable, poster