pause

/ˈpɑːz/

 • Danh Từ
 • sự tạm nghỉ, sự tạm ngừng
 • sự ngập ngừng
  1. to give pause to: làm cho (ai) ngập ngừng
 • sự ngắt giọng (trong khi đang nói, đang đọc); chỗ ngắt giọng, chỗ ngắt
  1. the after a short pause, he resumed his speech: sau khi ngắt giọng một giây, ông ấy lại tiếp tục bài diễn văn của mình
 • (âm nhạc) dấu dãn nhịp
 • Động từ
 • tạm nghỉ, tạm ngừng
 • chờ đợi; ngập ngừng
 • (+ upon) ngừng lại
  1. let us pause upon this phrase: chúng ta hãy ngừng lại ở nhóm từ này

Những từ liên quan với PAUSE

hiatus, interlude, interval, hesitate, stoppage, layoff, letup, lull, interrupt, halt, shake, lapse, respite