pay

/ˈpeɪ/

 • Động từ
 • trả (tiền lương...); nộp, thanh toán
  1. to high wages: trả lương cao
  2. to pay somebody: trả tiền ai
  3. to pay a sum: trả một số tiền
  4. to pay one's debt: trả nợ, thanh toán nợ
  5. to pay taxes: nộp thuế
 • (nghĩa bóng) trả công, thưởng, đền đáp lại
 • dành cho; đến (thăm...); ngỏ (lời khen...)
  1. to pay a visit: đến thăm
  2. to pay one's respects to someone: đến chào ai
  3. to pay someone a compliment: ngỏ lời khen ngợi, ca tụng ai
  4. to pay attention to: chú ý tới
 • cho (lãi...), mang (lợi...)
  1. it pays six per cent: món đó cho sáu phần trăm lãi
 • trả tiền
 • (+ for) (nghĩa bóng) phải trả giá đắt, phải chịu hậu quả
  1. he shall pay for it: hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó
 • có lợi; mang lợi, sinh lợi
  1. this concern does not pay: công việc kinh doanh chẳng lợi lộc gì
 • to pay away
  1. trả hết, thanh toán, trang trải
 • (hàng hải) thả (dây chuyền...)
 • to pay back
  1. trả lại, hoàn lại
 • to pay down
  1. trả tiền mặt
 • to pay in
  1. nộp tiền
 • to pay off
  1. thanh toán, trang trải
 • trả hết lương rồi cho thôi việc
 • giáng trả, trả đũa, trả thù
 • cho kết quả, mang lại kết quả
 • (hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu, thuyền)
 • to pay out
  1. (như) to pay away
 • trả thù, trừng phạt (ai)
 • to pay up
  1. trả hết, thanh toán, trang trải, xuỳ tiền ra
 • to pay someone in his own coin
  1. (xem) coin
 • to pay through the nose
  1. (xem) nose
 • he who pays the piper calls the tume
  1. ai trả tiền thì người ấy có quyền
 • to pay one's way
  1. không mang công việc mắc nợ
 • to pay for one's whistle
  1. phải trả giá đắt về cái tính ngông cuồng của mình
 • sơn, quét hắc ín
 • trả