Pellucid | Nghĩa của từ pellucid trong tiếng Anh

/pəˈluːsəd/

  • Tính từ
  • trong, trong suốt, trong veo
    1. a pellucid stream: một dòng nước trong veo
  • trong sáng, rõ ràng
    1. pellucid style: văn rõ ràng
  • sáng suốt
    1. pellucid spirit: tinh thần sáng suốt

Những từ liên quan với PELLUCID

comprehensible, limpid, simple, bright
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày