Pilgrim | Nghĩa của từ pilgrim trong tiếng Anh

/ˈpɪlgrəm/

  • Danh Từ
  • người hành hương
  • người du hành
  • người đang đi khỏi kiếp trầm luân

Những từ liên quan với PILGRIM

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày