pilgrim

/ˈpɪlgrəm/

  • Danh Từ
  • người hành hương
  • người du hành
  • người đang đi khỏi kiếp trầm luân

Những từ liên quan với PILGRIM