Pistol–whip | Nghĩa của từ pistol–whip trong tiếng Anh

Những từ liên quan với PISTOL–WHIP

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày