pivot

/ˈpɪvət/

  • Danh Từ
  • trụ, ngõng, chốt
  • (quân sự) chiến sĩ đứng làm chốt (khi một đội quân xoay hướng đi)
  • (nghĩa bóng) điểm then chốt, điểm mấu chốt
  • Động từ
  • đặt lên trụ, đặt lên ngõng, đặt lên chốt
  • đóng vào trụ, đóng ngõng vào, đóng chốt vào
  • xoay quanh trụ, xoay quanh ngõng, xoay quanh chốt
  • (nghĩa bóng) (+ upon) xoay quanh

Những từ liên quan với PIVOT

veer, center, spindle, rely, shaft, sheer, kingpin, heart, hub, rotate, hinge, hang, axle, depend, fulcrum